Hoàn Thành Công Tác Đảm Bảo An Ninh Sự Kiện – Kickfit Sport 15 Years Anniversary

Ngày 26/08/2023, đội ngũ vệ sĩ của SEKIN đã triển khai công tác đảm bảo an ninh sự kiện Kickfit Sport 15 Years Anniversary. Sự kiện được tổ chức tại […]