HƯỚNG DẪN KIỂM TRA AN NINH NHÀ XƯỞNG

Hướng dẫn này nêu những công việc cụ thể, giúp đội bảo vệ của SEKIN thực hiện tốt công tác kiếm tra nhà xưởng, nhằm bảo đảm hệ thống an […]