Hoàn Thành Công Tác Triển Khai An Ninh tại Toà Nhà Showroom

Ngày 02/10/2022, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai an ninh tại Toà Nhà Showroom, tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tham gia buổi triển khai mục […]