Regulations on Application and Job Application for the Position of Professional Security Staff at SEKIN

Hồ Sơ Ứng Tuyển, Xin Việc vào Vị Trí NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại Sekin Security bao gồm những giấy tờ gì? Hồ sơ không đầy đủ thì có […]