Tác Phong, Điều Lệnh Không Thể Thiếu Của Nhân Viên Bảo Vệ SEKIN

Theo các quy định và quy chuẩn của SEKIN, kỷ luật là những quy định bắt buộc và là sức mạnh của lực lượng nhân viên bảo vệ. Hoạt động […]