Hoàn Thành Công Tác Triển Khai tại Fantasy Billiards

Ngày 22/12/2022, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai an ninh tại Fantasy Billiards, Phố Nhà Chung, Hà Nội. Tham gia buổi triển khai mục tiêu, về phía […]