Hoàn Thành Công Tác Triển Khai tại Nhà Máy, Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày 04/11/2022, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai an ninh tại Nhà Máy, tại Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên. Tham gia buổi triển khai mục tiêu, về […]