Quy Định Về Giờ Giấc Làm Việc của Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại SEKIN SECURITY

Quy Định Về Giờ Giấc Làm Việc của Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại SEKIN SECURITY

Nhằm nâng góp phần cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Sekin quy định về giờ giấc làm việc của cán bộ, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu công tác như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

 • Khoảng thời gian đến vị trí trước 15 phút khi đầu ca và rời vị trí 15 khi cuối ca được gọi là khoảng thời gian 15 Phút Chuẩn Bị.
 • Tất cả cán bộ, nhân viên bảo vệ của công ty phải tuân thủ những quy định về giờ giấc làm việc của cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu công tác.
 • Tất cả cán bộ, nhân viên bảo vệ của công ty phải có mặt trước 15 Phút Chuẩn Bị để làm công tác chuẩn bị và bàn giao công việc và các nhiệm vụ cho từng vị trí trực cũng như những vấn để có hoặc đã xảy ra trong ca trực trước(nếu có).
 • Tất cả cán bộ, nhân viên tới trễ giờ vào ca hoặc về sớm trước giờ tan ca cần phải thông báo, xin phép, được sự chấp thuận và xác nhận của các cấp quản lý trực tiếp hoặc Phòng Nghiệp Vụ hoặc các cấp quản lý liên quan.

KIỂM TRA GIỜ GIẤC

 • Ca trưởng, đội trưởng, chỉ huy tại mục tiêu có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giờ giấc làm việc của nhân viên trong ca trực hoặc đang thực hiện nhiệm vụ.
 • Ca trưởng, đội trưởng, chỉ huy, Phòng Nghiệp Vụ hoặc các cấp quản lý liên quan có quyền đình chỉ công tác đối với những nhân viên không không tuân thủ những quy định về giờ giấc làm việc khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Phòng Nghiệp Vụ có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định về giờ giấc làm việc theo quy định của công ty.

XỬ LÝ VI PHẠM

Toàn bộ cán bộ, nhân viên vi phạm quy định về giờ giấc làm việc sẽ chịu các hình thức xử lý như sau:

 • Nhắc nhở đối với cá nhân vi phạm: tới trễ 15 Phút Chuẩn Bị hoặc rời vị trí ca trực khi chưa hoàn thành công tác giao ca;
  VD: giờ vào ca là 7h và kết thúc ca lúc 19h, thì giờ có mặt để chuẩn bị là 6h45 và giờ rời vị trí là 19h15;
 • Khiển trách và phạt [theo quy định] đối với cá nhân vi phạm: tới trễ giờ vào ca trong vòng 10 phút, về sớm trước giờ kết thúc ca trực trong vòng 10 phút, nếu không thông báo, xin phép, được sự chấp thuận và xác nhận của các cấp quản lý trực tiếp hoặc Phòng Nghiệp Vụ.
 • Cảnh cáo, hạ xếp hạng thi đua phạt [theo quy định] đối với cá nhân vi phạm: : tới trễ giờ vào ca trong vòng 20 phút, về sớm trước giờ kết thúc ca trực trong vòng 20 phút, nếu không thông báo, xin phép, được sự chấp thuận và xác nhận của các cấp quản lý trực tiếp hoặc Phòng Nghiệp Vụ hoặc các cấp quản lý liên quan.
 • Đình chỉ công tác đối với cá nhân vi phạm: tới trễ giờ vào ca trong vòng 30 phút, về sớm trước giờ kết thúc ca trực trong vòng 30 phút, nếu không thông báo, xin phép, được sự chấp thuận và xác nhận của các cấp quản lý trực tiếp hoặc Phòng Nghiệp Vụ hoặc các cấp quản lý liên quan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *